Wet BIO

Doel van de Wet BIO

De wet BIO is bedoeld om de kwaliteit van de docenten en dus van het onderwijs beter te kunnen garanderen. Dit gebeurt door te bevorderen, dat het onderwijzend personeel aan zijn bekwaamheden blijft werken. Het gaat immers niet alleen om "bekwaam zijn" maar vooral om "bekwaam blijven"! Hiervoor zijn door het SBL 7 competenties gedefinieerd, waaraan iedere docent moet voldoen.

In een later stadium zal dit worden uitgebreid naar het ondersteunend personeel en naar schoolleiders in het Primair Onderwijs. Natuurlijk kan en mag een school het pakket aan competenties zelf uitbreiden. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn voor specifieke sectoren, functies of situaties. De wet is het startpunt. Het is nu aan de school om vorm te geven aan het eigen beleid met betrekking tot competentieontwikkeling.

Eisen van de Wet BIO

De wet BIO vereist, dat de school bekwaamheidsdossiers bijhoudt van het onderwijzend personeel. Dit dossier bevat getuigschriften en diploma's, gespreksverslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken en de hierop gebaseerde ontwikkelplannen (POP).

Verder is het aan te bevelen een competentieprofiel van de betreffende medewerker op te stellen en dit eveneens in het dossier op te bergen. Het vaststellen van het competentieprofiel kan eenvoudig gebeuren, door het invullen van de vragenlijsten die standaard in de BIO-Monitor zijn opgenomen. Dit gebeurt door de medewerker zelf, door zijn leidinggevende, door een collega en eventueel door een ouder of een leerling. Hierdoor ontstaat een 360 graden meting. Het opslaan van de gegevens kan gebeurt in BIO-Monitor volledig geautomatiseerd, waardoor alle gegevens steeds makkelijk te raadplegen zijn en steeds up-to-date zijn.

Welke competenties

De competenties die verplicht zijn met betrekking tot de Wet BIO zijn:

  • Interpersoonlijke competentie.
  • Pedagogische competentie.
  • Vakinhoudelijke didactische competentie.
  • Organisatorische competentie.
  • Competent in samenwerken in een team.
  • Competent in samenwerken met de omgeving.
  • Competent in reflectie en ontwikkeling.

Naast deze 7 competenties zijn binnen de BIO-Monitor standaard al de volgende competenties opgenomen:

  • Creativiteit.
  • Organisatieloyaliteit.

Het aantal competenties is door de organisatie zelf uit te breiden of te beperken.